DMRC Dutch Marines Rowing Challenge

Algemene Voorwaarden Cura con Cura

Inhoud

De Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Dit document bevat de tekst voor werving en selectie opdrachten, zoals die gehanteerd worden door Opdrachtgever.

1.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van deze overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Tot deze gegevens behoren in ieder geval:

het functieprofiel en/of vacature;

de contactgegevens van de verantwoordelijke teamleider/manager;

de arbeidsvoorwaarden indien de medewerker in dienst treedt;

2.2 Van een succesvolle vervulling van de werving en selectie opdracht is sprake indien een door

Opdrachtnemer bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert.

2.3 Een werving en selectie opdracht eindigt op het moment dat Opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of door intrekking van de opdracht door Opdrachtgever c.q. Opdrachtnemer.

Artikel 3: Dienstverlening ten opzichte van Opdrachtgever

3.1 Opdrachtnemer spant zich in om binnen de afgesproken termijn, nadat Opdrachtgever via een opdrachtbevestiging heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever, opdrachtnemer en kandidaten zullen al hetgeen ter kennis komt en van

vertrouwelijke aard is, geheim houden.

Artikel 4: Duur van de Overeenkomst

4.1 De overeengekomen Diensten zullen worden gestart op ……

4.2 Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege op ….., tenzij de Overeenkomst in overeenstemming met lid 3 van dit artikel wordt verlengd.

4.3 Opdrachtgever kan deze Overeenkomst verlengen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer 1 maand voor het einde van de looptijd informeren of zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Laat Opdrachtgever dit na, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn beëindigd op het einde van de looptijd van de overeenkomst.

4.4 Er geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand.

4.5 Er geldt geen afnameverplichting.

Artikel 5: Dienstverlening ten opzichte van kandidaat

5.1 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie opdracht ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van een opdracht, is niet toegestaan. De persoonsgegevens van de kandidaat worden slechts met medeweten van betrokkene bewaard en slechts aan derden ter beschikking gesteld na verkregen toestemming van betrokkene in het kader van een opdracht.

5.3 De opdrachtnemer ontvangt voldoende en juiste informatie over de vacature, de procedure en de reden(en) van een eventuele afwijzing. De aan de kandidaat gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie.

Artikel 6: Tarief

6.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor de werving en selectie opdracht een bemiddelingsvergoeding van 1.9 % van het bruto maandsalaris op basis van het aantal uur en inschaling bij indiensttreding bij de organisatie verschuldigd.

6.2. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

6.3. Indien Opdrachtnemer er niet in slaagt een geschikte kandidaat binnen de afgesproken termijn te selecteren is Opdrachtgever geen kosten noch honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 7: Facturering en betaling

7.1 Opdrachtgever is gehouden om de facturen van Opdrachtnemer te voldoen binnen vier en tien dagen na factuurdatum.

7.2 Op elke factuur kan een kostenplaats worden vermeld, indien dit gewenst is door de

Opdrachtgever.

Artikel 8: Creditatietermijn

8.1 Indien een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt door de organisatie of de kandidaat binnen de proeftijd zal Cura con Cura 50% van de totaalsom van het gefactureerde bedrag crediteren.

Artikel 9: Slotbepaling

9.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken betreffende de hierbij overeengekomen diensten.

9.3 Aldus op de laatste van de 2 (twee) hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend.